گواهینامه پایان دوره اموزش پیشرفته تزریق ژل و بوتاکس
تصویر
نام و نام خانوادگی
مدت زمان اموزش
شرکت در ازمون
نتیجه ازمون
شماره
تاریخ

خانم هاله تجلی
20 ساعت
1396/03/10
80 امتیاز
10070
1396/03/30

نظر  به اینکه نامبرده در دوره های اموزش پیشرفته تزریق ژل و بوتاکس  شرکت نموده .و با نمره قبولی در ازمون شرکت نموده این گواهینامه برای ایشان صادر شده است.