گواهینامه پایان دوره اموزش پیشرفته اپراتوری هایفوتراپی
تصویر
نام و نام خانوادگی
مدت زمان اموزش
شرکت در ازمون
نتیجه ازمون
شماره
تاریخ

خانم مائده یارقلی
20 ساعت
1402/03/20
100 امتیاز
85962
1402/03/30

نظر به اینکه نامبرده در دوره های اموزش پیشرفته اپراتوری هایفوتراپی شرکت نموده .و با نمره قبولی در ازمون شرکت نموده این گواهینامه برای ایشان صادره شده است.