گواهینامه لیزر موهای زائد گواهینامه پایان دوره اموزش پیشرفته اپراتوری لیزر موهای زائد
تصویر
نام و نام خانوادگی
مدت زمان اموزش
شرکت در ازمون
نتیجه ازمون
شماره
تاریخ

خانم عاطفه برزگر
20 ساعت
1402/08/17
100 امتیاز
83675
1402/08/22

نظر  به اینکه نامبرده در دوره های اموزش پیشرفته اپراتوری لیزر موهای زائد  شرکت نموده .و با نمره قبولی در ازمون شرکت نموده این گواهینامه برای ایشان  صادر شده است.