گواهینامه لیزر موهای زائد


گواهینامه پایان دوره اموزش پیشرفته اپراتوری لیزر موهای زائد
تصویر
نام و نام خانوادگی
مدت زمان اموزش
شرکت در ازمون
نتیجه ازمون
شماره
تاریخ
خانم فرحناز تقی نژاد
40 ساعت
1402/08/07
100 امتیاز
83625
1402/08/15

نظر  به اینکه نامبرده در دوره های اموزش پیشرفته اپراتوری لیزر موهای زائد  شرکت نموده .و با نمره قبولی در ازمون شرکت نموده این گواهینامه برای ایشان  صادر شده است


گواهینامه بین المللی خانم فرحناز تقی نژاد


number and date

Inguiry for laser hair removal certificate.Advanced course
 Diode classes

mark and emblem

2023 -11- 1 : DATE
 :REGISTRATION : 980052

 first name and last name :farahnaz .taghinejad