• کلاسهای کار با دستگاه لیزر موهای زائد (دایود)
 • این علامت نشان دهنده کلاسهای لیزر موهای زائد با دستگاه دایود میباشد.
 • بخش اول -کلیات دستگاه (دایود)
 •         فصل اول -تعریف کامل و اصولی شناخت دستگاه لیزر موهای زائد(دایود)
 •        فصل دوم -شناخت و وظایف اپراتور به طور کل
 • بخش دوم -نحوه شروع بکار با دستگاه لیزر موهای زائد (دایود) به صورت کاملا عملی
  در کلاسهای غیر حضوری به صورت فایهای جدا گانه مباحث به صورت متن و تصویر و ویدیو 
 •       مبحث اول-لیزر موهای زائد صورت -چونه -زیر گردن
 •      مبحث دوم-لیزر موهای زائد زیر بغل -بین سینه ها -و شکم 
 •      مبحث سوم-لیزر موهای زائد بیکینی-ران ها و بین کشاله های ران
 •      مبحث چهارم -لیزر موهای زائد -ساقها - ساعدها .روی دست و پا
 •      مبحث پنجم-لیزر موهای زائد -پشت گردن تا پشت کمر 
 •      مبحث ششم -لیزر موهای زائد -قسمت پشت کمر و باسن  
 • بخش سوم -نحوه قرار گیری بیمار و دستگاه در هنگام انجام لیزر موهای زائد