گواهینامه پایان دوره اموزش پیشرفته اپراتوری لیزر موهای زائد
تصویر
نام و نام خانوادگی
شرکت در ازمون
مدت زمان اموزش
نتیجه ازمون
شماره
تاریخ
خانم فاطمه شجاعی
1401/09/02
20ساعت
100 امتیاز
615683
1401/09/20