گواهینامه لیزر موهای زائد

گواهینامه پایان دوره اموزش پیشرفته اپراتوری لیزر موهای زائد
تصویر
نام و نام خانوادگی
مدت زمان اموزش
شرکت در ازمون
نتیجه ازمون
شماره
تاریخ
خانم اعظم کردی
20 ساعت
1402/05/26
100 امتیاز
60789
1402/06/20

نظر به اینکه نامبرده در دوره های اموزش پیشرفته اپراتوری لیزر موهای زائد شرکت نموده .و با نمره قبولی در ازمون شرکت نموده این گواهینامه برای ایشان صادره شده است.